Anvil

Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta.

Anvil är en förening för figur-, roll-, kort- och sällskapsspel i Visby.


  Uppdatering: Anvils stadgar.

  Admin
  Admin
  Admin


  Antal inlägg : 7
  Join date : 09-06-26

  Uppdatering: Anvils stadgar. Empty Uppdatering: Anvils stadgar.

  Inlägg  Admin tis sep 22, 2009 1:47 am

  Stadgarna för klubben/föreningen anvil.

  §1 Föreningens namn
  Föreningens namn är Anvil
  §2 Föreningens säte
  Föreningen har sitt säte på Gotland
  §3 Föreningsform
  Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund.
  §4 Syfte
  Föreningens syfte är att utöva samt utöka kunskapen inom konfliktspel, rollspel och samt vissa kortspel och att vara Gotlands knutpunk för dessa aktiviteter.
  §5 Oberoende
  Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
  §6 Verksamhetsår
  Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
  §7 Medlemmar
  Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Alla intresserade personer kan komma utan att bli medlem under tre spelkvällar för att se om man är intresserad av att bli medlem i föreningen.
  En medlem som allvarligt skadar föreningen eller regelbundet bryter mot föreningens regler kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.
  Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
  §8 Styrelsen
  Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
  Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Ledamöter kommer att kunna tilldelas olika specialuppdrag av styrelsen beroende på vad som behövs.
  Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
  Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar till ledamot eller sekreterare är straffmyndig medlem i föreningen. Valbar till Kassör och vice ordförande är myndig medlem i föreningen. Valbar till ordförande är myndig medlem i föreningen som redan varit styrelsemedlem ett år.
  §9 Revisorer
  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är myndig person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
  §10 Valberedning
  För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
  §11 Ordinarie årsmöte
  Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
  Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
  1) mötets öppnande
  2) mötets behörighet
  3) val av mötets ordförande
  4) val av mötets sekreterare
  5) val av två personer att justera protokollet
  6) styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
  7) ekonomisk berättelse för förra året
  8 ) revisorernas berättelse för förra året
  9) ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  10) årets verksamhetsplan
  11) årets budget och fastställande av medlemsavgift
  12) Val av stadgarna.
  12) val av årets styrelse
  13) val av årets revisor
  14) val av årets valberedare
  15) Genomgång av lokalreglerna
  16) övriga frågor
  17) mötets avslutande
  §12 Extra årsmöte
  Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
  På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
  §13 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
  §14 Rösträtt
  Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmötet om man betalat in sin medlemsavgift innan den 31 mars. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
  §15 Röstetal
  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt. Nedlagda röster räknas ej.
  Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får ordförande utslagsröst.
  §16 Stadgeändring
  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
  För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
  Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.
  §17 Föreningens lokalregler
  Årsmötet kan sätta upp olika regler för spellokalen, reglerna måste diskuteras på årsmötet. Så länge vi har en lokal som har egna ordningslagar så ingår alla dessas automatiskt i föreningens stadgar och ska läsas upp på årsmötet.
  §18 Upplösning
  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.
  Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
  Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.
  Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

   Aktuell tid och datum: lör aug 13, 2022 5:45 am